Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6Ü2 VAN DE LANGDURIGE ZIEKTENS. $. 1056.

derfcheide geneesmiddelen of geneêswyze vereisfchen ; alsdan doorliet men te gelyk de langdurigheid in de meeste maar de reede der ongeneeslykheid in veele; dit zal nu blyken door dit Zelve te verhandelen.

Het blykt duidelyk uit het geene tot noch toe gezegd is, dat de langdurige ziektens moeten waargenomen worden, ontallykte zvrt door de verfcheidentheid der toevallen , door de verfcheidentheid der ziekteftof, der plaatfen op welke zy zitten , der werkingen welke zy kwetfen, en der byzondere zelfgefteldheid van de zieke, maar wanneer de algemeene gevoelp aats, en de ïenuwën die van dezelve afhangen, door de oorzaak der ziekte aangedaan worden, alsdan ontftaan 'er gewoonlyk de wonderlykfte toevallen van al; gelyk naderhand, wanneer over de vallende ziekte, droefgetstigheid, razerny, zal gehandeld worden, mtus?chen nochtans blykt uit de algemeene oorzaken der langdurige ziektens, welke wy overwogen hebben, dat de oorfprong deezer lStens zo menigvuldig niet is. maar uit het zelfde word ook aSeid , dat 'er ook zo verfcheide geneêswyze 111 deeze niet t?reischt word. my is bekend dat veele zich verwonderd hebben wanneer zy de geneeskundige raadgevingen dereertyds vermaard, fte Geneesheeren doorleesde , dat zy in de genezing der'Ziektens, welke aangaande de toevallen onderfcheiden zyn, dikwerf ten eenemale dezelfde, ofte op elkander gelykende geneesmiddelen gebruikt hebben, veele hebben om deeze reede alleen een zeer kwaad gevoelen gehad , van de grootfte mannen in de geneeskunde , die door een langdurig gebruik in de Geneeskunde, en reer gelukkige genezingen , zeer veel verdienften van het menSlyl geflalht toekomen;'ja ook zeer yeele zieken hebben her SS genomen, dat zy de zelfde, en dikwerf vry eenvtwnge ffin* genoodzaakt waren te gebruiken; vooral de walg yke S, die zo dikwerf verdienen dat zy ydel weggezonden worden, dewyl zy van€edagten zyn, dat de Geneesheer best met hun

Sluiten