Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v RY HEI Ö| GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract' uit het Register der

Refblutien, van '^Provinciaal Commictc van Holland-, genomen op

'Den.6. December 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid*

■"let Departement van Algemeen Welzyn, heeft, met betrekking tot eten ftaat van de Rivier de Lecq , by en omftreeks het Hagefteinfche Schaar , en de verbeteringen , welke de nieuw aangelegde Werken daarin reeds hebben veroorzaakt, als mede omtrent den vervallen ftaat van de Hagefteinfche Schaardyk, en de reparatien, welke aan de Kribben in de Jaaren 1790 , 1791 cn l79^ » voor rekening van de Commisfifi uit den Raad van Amfterdam , tot de Scheepvaart op den Rhyn hier omftreeks zyn gelegd , zullen benodigd zyn, het navolgende ïapnort en voordragt gedaan, en daarby overgelegd, het rapport van den Landmeter f. En'relman, welke voorfz. Werken in de maand October laatstleden heeft geïnfpecteerd met de Kaart en Profilstekening daar toe bchoorende.

{Fiat inferno der. Voordragt.')

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden , het verrichte van den Landmeter 7. Engelman volkomen te approbeeren , en voorts uit overweging van'de noodzakelykheid , dat dit Committé zo vee m deszelfs vermogen is, zorge , dat de Waterkeringen en Rivierwerken binnen deze Provincie , behoorlyk onderhouden en de Ingezetenen, daar door tegen de afkomende Wateren in veiligheid worden gefield, is goedgevonden en verftaan:

1° Dykgraafen Hoogheemraaden van de vyf Heercn Landen van * den Lande van Arkel boven de Zouwe , en van den Alblasferwaard, als by het behoud van den Hagefteinfchen Schaardyk, ten fterkften geïntemfeerd , Extract uit voorfz. rapport van den Landmeter Engelman , voor zo verre de gevaarlyke ficuatie van gemelde Schaardyk betreft , toe te zenden , met byvoeging van eene Copie der Profilstekeningen en Concept verzwaring , door gemelde Landmeter overgelegd , en dezelve voorts te exhorteeren , omme ten ernstigfte bedagt te zyn , tot het neemen van zodanige maatregulen ; waar door die Schaardyk zodanig worde verfterkc, dat men daar ter plaatfe , voor geene doorbraken, (waar door dien geheelen Waard waarfchynlyk op eene byna onbestelbare wyze zoude worden geïnundeert,) voortaan meer te vreezen hebben , daar het Committé , byaldien aan deze exhortalie niet word voldaan , nimmer van zich zoude kunnen verkryeen om ingeval van eene onverhoopte doorbraak , daar ter plaatfe , eenig favorabel advis tot Subfidie, tot herftelling van gemelde Dyk , of remisfie van Verpondingen , voor de geïnundeerde Landen uittebrengen.

zQ. Dat

Sluiten