Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'CO

B. Allen, die in Wees-, Diaconie, Armen-of andere Godshuizen pro Deo onderhouden worden, en die uit de ArmenCasfen in het laatfte afgeloopen jaar, te reekenen tot den dag der oproeping, langer dan drie maanden zyn bedeeld geworden.

C. Allen , welken uit hoofde van rechterlyke Vonmsfen en uitfpraaken voor eerloos moeten gerekend worden.

D. Allen, die op befluit van den Rechter gevangen zitten; allen , die door eenig Rechterlyk Decreet onder vermoedens van misdaad gebragt zyn ; en allen, tegen welken op publicquc authoriteit eenige maatregulen van voorziening of zekerheid genomen zyn.

' E. Allen, welke weigeren te doen navolgende Verklaring:

Ik verklaare voor wettig te houden alleen zoodanige Regeeringsform, welke gegrond is op de Oppermacht des geheelen Volks; en dienvolgens houde ik voor onwettig „ en daar mede ftrydende alle. errTelyke Ampten en Waardig„ heden.

12.

De Municipaliteit of Regeering van de Plaats of het Diftrict ter bvéénkomst der refpective Grondvergaderingen bepaald, zal de apparente Stemgeregtigden uit elke vyf honderd, tegen den beftemden dag, door het rond zenden van gedrukte Bületten byeen roepen op de daar toe gefchikte Plaats of Plaatfen.

13.

Zy zal drie der Stemgeregtigden , welken zullen moeten kunnen iezen en fchryven , benoemen tot Stemopnemers.

Zv zal dezen plegtig doen belooven niemand tot Kiezer aan de Stemmers te zullen aanbevelen, de ftipfte geheimhouding omtrent de ftemming in agt te nemen , en eene behoorlyke orde m de Vergadering naauwkeurig te doen nakomen.

Sluiten