Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geneeskundige Staatsregeling, 'jp-

wonden, bedroeg omtrend 50,000 menfchen (/?).

Den 28 Maart 1770. gaf een ongelukkig vuurwerk geleegenheid, dat op het plein van Lodewyk XV. te Parijs van 15 tot 1800 menfchen op eene jammerlyke wyze dood gedrukt wierden.

Te Bruciml nodigde men op den 29 Juny 1780. op één uur 66 kerfpels tot het ontfangen van ,het . vormfel, en hier wierden, door het hier uit ontftaan gedrang , zeer veele deerlijk gekneusd, eene vrouwe van Neidhart, die zes maanden zwanger was , wierd Idoor een.fchildwagt, met zyn anderfmts in allen opzichten vreedzaam geweer, zoo geweldig op de ' |nke zyde van den buik geftooten, dat hier op ter; tttond eene bloedfiorting en na eenige weeën eene on1 «rydige veriosfing van de vrugt volgde, de navelftreng ' was van de moederkoek afgefcheurd, en het hoofd : ran het kind was gekwetst, offchoon de moeder het nog dien zelfden morgen in leeven gevoeld had; en codaanige voorbeelden kan men veelvuldig aantreffen kndie landen , alwaar geene maatreegelen ter bevordering der openbaare veiligheid genoomen worden, bf alwaar men dezelve niet in agt neemt.

By openlyke vertooningen, alwaar elk een voor jiiichzelf een ftellaadje vervaardigd, om te beeter te ;:unnen zien , en zich in groote meenigte hier van oedienen , moest de Overheid door Bouwkundigen * codaanige ftellaadjen doen onderzoeken , ten einde verzeekerd te zyn, dat dezelve in Haat zyn, de ver» <:ischte meenigte volks te kunnen draagen.

s. n.

' ((«) Tacitüi 4uaek Ir , 6». -t

£ a

LUKKEN DOOR IV. STORTEN g EN», .

Sluiten