Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5<*

Geneeskundigs

Van Tovert,

fa) Disquif. mag. L-III. Qu. 4. 5*5. 9 9. ƒ. H ZielmsKj JPijpa». Jurid. de Cinjfugibus ineantalis, eorumque feparartone 1731» Ir v. p. 7.

de, niets voor zeekei er hielt, dan de moogelykheid i om jong getrouwde lieden door tovery te benadeeleri, of, gelyk men het noemde, den nestel te knoopen: Dklrio noemt vrfcheide landen, waar in '• dit kwaad by uitneemcnheid in zwang was («).

O >k 11/ Arabien klagen de jongelingen dikwerf in de etrlh ddgen van hunnen echt, dat zy marhud zyn, dat is,dat hen iemand den nestel geknoopt neeft (£); eene omftandigheid , die, wanneer dezelve ook by de voorige bewooners van dat land (de II aëliten) plaats gehad heeft, meenig Joodsch jongeling, uit ho >fde: der Molaïfche Wet, in grooter verleegenheid moet gebragt hebben, dan zyne bruid ter vertooning der bloedige bgwyzen der juist tQt den vooiigen nagt bewaarde maat dom.

Niet flegts jongelingen welke tot den eerften liefdens-ftryd het bruilofcs-bed beklimmen, maar gehuwde mannen zelf, die meermaalen in hetzelve met roem gediend hebben, moeten dit wel eens onder-, gaan , en daar eene tusfchen gehuwden ontflaanej oneenigheid niet zelden op den egtgenoot haare uitwerking heeft, zoo word deeze verwydering zelve en het daarop gevolgd onvermogen aan tovery eener vyandige bex toegefchreeven,

$. VIII.

Van de oudfte tyden af was het verwekken van liefde

Van, de

Liefdetiranktiu

Sluiten