Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

welke de heffing zaï noeten plaats hebben, en waarvan de Ouders of de langstlevende van dezelve de Vrugten of Intresfen genieten tot alimentatie der Kinderen, en dus ook niet langer dan tot derzelver meerderjarigheid of Trouwdag toe, in deze heffing moet gefourneerd worden uit het Capitaal der Kinderen ^ea niet uit de Vrugten.

8.

Dat van Goederen,nagelaten by Ingezetenen,woonagtig geweest zynde in eenig Gewest of Quartier, in welke de heffing zal moeten plaats hebben, en onder Administrateurs binnen deze Republiek berustende, waartoe by Testament als Erfgenamen geroepen zyn Perfoonen, die na verloop van zekere Jaaren, of na het exteeren van zekere Conditiën, in leeven zullen bevonden worden, en in welk opzigt gevolglyk onzeker is wie de Erfgenamen, na de expiratie van voorfchreven tyd, wezen zullen, en of dezelve alsdan Ingezetenen van deze Republiek zullen zyn , dan niet, mitsgaders van zodanige Goederen, 'waar van de fuccesfie uit eenigen anderen hoofde onzeker is, door de Administrateuren het fournisfement ten voilen zal moeten worden gedaan ; gelyk ook zal moeten gefchieden van Goederen onder Administrateurs binnen deze Republiek berustende , waar van de Eigenaars Ingezetenen van deze Republiek geweest zynde, al eenige Jaren vermist zyn geweest, fchoon men niet weet, wie tot dezelve, indien de Eigenaars niet opdagen, gerechtigd zullen zyn.

9-

Dat Weesmeesters of derzelver Suppoosten en Curateurs of Administrateurs van eens anders Goederen, in het fourneeren zich moeten houden aan de Jtipte bepalingen dezer Publicatie; en zullen dezelve ook niet mogen declareeren voor de moeite of vacatiën, die zy ter dezer zake gehad hebben.

En

Sluiten