Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

bruiken, verplicht zullen zyn, te begrooten in evenredigheid van andere foortgelyke Goederen , het montant der Huure of Pacht, welke daar van zoude kunnen genoten worden, en het zelve montant, als het inkomen van zoodanig een door hem zelf bewoond of gebruikr Eigendom, in de begrooting zyner inkomften mede rekenen; en dat voor zoo verre eenjgg Ingezetenen door gebrek aan aanteekening, buiten ftaat mogten zyn , "het prreciefe montant van hun inkomen, over één of meerder Jaren te berekenen, dezelven gehouden zullen zyn, hunne jaarlykfche verteeringen, waar onder Huishuur, en andere kosten van Huishouding, gerekend worden , te begrooten, en het montant van deze verteeringen met de overwinst, voor hunne Jaar? lykfche inkomften te houden.

10.

Dat het een ieder zal vryftaan van het montant van deszelfs inkomen aftetrekken in 't gemeen, die Jaarlykfche lasten, welken op de Goederen z df geaffecteerd zyn, en bepaaldelyk ook al zodanige Renten of Uitgangen, waarmede eenigen zyner Goederen, door een legaal of fpeciaal verband bezwaard mogten zyn, mitsgaders de Intresfen van Genegotieerde Capitalen, gelyk ook de Kooplieden, de fchade door hun geleden op eenigerhande Merchantieele Operatien, als mede een iegelyk alle zodanige byzondere kosten, welke hy Jaarlyks ter verkryging zyner inkomften hefteden moet; doch dat verder geene verteeringen , vrywillige giften, vermindering der waarde van Goederen of Effecten, noch ook eenïge betaling in extraordinaire Geldheffingen, of iets diergelyks, in aanmerking zal mogen komen, om de begrooting vrn hs^ montant der inkomften te verminderen,

A 5 Das

Sluiten