is toegevoegd aan uw favorieten.

De post van het Nieuw Jeruzalem, met boodschappen, betreklyk den kristelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tr* DE POST V A N HET

Apostelen des Heeren i» n.- , • »* en da„ Ü* 2'lnTT:S l^T' ^ de gelteldheid der O J f" byZ°nder onde»oek

«oor bef^^C'^ W3arbymen Hchc, en aan/boort „f/ ' *>u1Sgeno<*en voor. ^vaarê nJ l Weg Van z™ de-.gd, en

Xa?ntr" Z° met'rder teb°«n, Li!!

vZeZ rZv.en Q Trvea'zo'geIyk oRzen k—

Daar te boven: men kan, in a„en

vel' a;f ;u:Ttoefchryven'20 datzy' kia^-

ï b k eemg geV°el hebbeü . °P "« xelv oo. genoiik 2,ch behooren te fchaamen hét is niPf „u

JJ~ ...de ^é^.^ZSZ meest ai en de pochten hnnner zending, dat het Kristen dom zo doet vervallen. — * £,.den echter ™" fprookcu Befchouvven wy maar eens het prediZn van T Euangelium. - Wm wordt ^ * ™ "

r vinderige klanken, die de ziel onledig te

Zyn het n,et veelal aanhaalingen van de byzondere be te" msfen der grondwoorden, die men van Jen Godgew d^ kanzei hoort? de zedenlesfen van het Euangelie, wlden «.n* behandel; en dat is die zedenleer van onzen God lyken Jezus, daar de Apostelen zo veel mede op dd!n

^heden, des Zondags moet'er gepredikt, dan, eenTekst ff'ochc- Trommius by de hand, e„ een dorre en drooge

ke;