Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Register der Refolutien van Schepenen, Gezworens en Raaden der Hoofdftad *s Hertogenbosch.

Woensdag den 24 Juny 1789.

|S gehoord het Rapport van Heeren Gecommitteerden tot het Beleiden, hebbende ingevolge de Refolutie Commisforiaal van den 8 April laatstleden geëxamineerd de Reqüeste der Schippers, bevaarende het Veer tusfchen deeze Stad en Orthen, onder de Notulen van dien datum breeder vermeld, en daar toe ingenomen het belang der Ingezetenen van Orthen daar benevens gevoegd:

WAAR OP gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan Heeren Gecommitteerden voor derzelver genomen moeite en gedaan Rapport

Ampliatie van het 4. Art. der Ordonnantie op het Veer na Orthen, nopens de Vrachtloonen en nadere fchikkingen op 4at Veer.

Sluiten