Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Spr. XXVIII: 13. W

te worden? Een zondaar, een Godslasteraars een vervolger.

Dan, wat behoef ik meerdere voorbeelden op te zoeken, en bij te brengen? Die er zoo vecle voorhanden zijn, als er perfoonen in den Bijbel gevonden worden, die tot het geloof in Jefus Christus, en door dat geloof tot de zaligheid, geroepen zijn. Laat ons liever uit een en ander getuigenis van Gods Woord verneemen, hoedanige de perfoonen zijn, welke door de beloften van Gods ontfermende, en vergeevenda genade in Christus, geroepen worden, om in hem te gelooven tot zaligheid en tot bekeeringe. En het zal ons gelegenheid geeven, om dit alge. meen befluit op te maaken. Allen, die van God geroepen worden tot zijne genade, en de zaligheid in Christus, zijn godloofen, onrechtvaerdigen , zondaars. Wat zegt Jefaias, HoófdïB. LV: 7. De godloofe verlaate zijnen weg, en de ongerechtige man zijne gedagten: en hij bekeere zig tot den Heere, zoo zal hij zig zijner ontfermen: en tot onzen God , want hij vergeeft menigvuldiglijk. En wat zegt de Zaligmaaker zelve , Matth. IX: 13. Ik ben niet gekomen , om te roepen rechtvaerdigen, maar zondaars tot bekeeringe. Zegt ge, ja, dat is zoo. Maar om aan die beloften van Gods ontferming , en vergeeving, deel te krijgen, moet men een geloovige, en rechtvaerdige, zijn, zijnen godloofen weg, en onrechtvaerdige gedagten verlaaten, en zig tot God bekeeren. Dat is zeker, Geliefden! Wanneer wij zeggen, dat alle de beloften Gods voor zondaaren zijn, I 2 dan

Sluiten