is toegevoegd aan uw favorieten.

Bondel van kerkelijke redenvoeringen, waar in de leer van zaligheid, door het geloof in Jesus Christus, eenvoudig verklaard en ter beoeffening [...] aangedrongen wordt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24<5 Leerr.edem

eens van Jefus, Meester! zegt mijnen broeder, dat hij met mij de erfenis deele. Maar Jefus weigerde dit, Z"ggfnde tot hem, menfche! -wie heeft mij tot eenen richter, of fcheidsman, over u lieden gefield? Luk. XII: 13, 14. Volgde daar nu uit, dat die broeder dé erfenis niet met hem deelen moest, om dat Jefus weigerde in dat geval zig als Richter , of fcheidsman, te laaten gebruiken? Wie zou zoo dwaas befluiten? Nu even zoo weinig volgt ook , dat de misdaad van overfpel niet ftraf baar was voor den Joodfchen raad, om dat Jefus hier weigerde zig als Richter te laaten gegebruiken , om het vonnis te wijzen, om de uit-: fpraak over deeze vrouwe en haare misdaad te doen.

Maar wat wil dan Jefus met deeze woorden zeggen? Het is, als of hij tot de vrouwe zeide. Vrouwe! ik heb uw geval gehoord, uwe mis. daad verftaan, van welke gij zoo even befchuldigd zijt, en waar in gij op de daad zelve betrapt zijt. Welke gij derbalven niet ontkennen kunt. Zo gij daar over gevonnisd en veroordeeld zoudt worden, dan was dat het werk cn de plicht geweest van uwe Richters, van die menfchen , die u hier gebragt, die u hier openlijk met zoo veel iever befchuldigd hebben ; maar die nu heenen gegaan zijn, en hunnen plicht vergeeten. Zij hebben dat van mij begeert; maar dat is mijn werk, mijne zaak, niet. Ik ben niet als een Richter , maar als een Zaligmaaker , van jondaaren , in de waereld gekomen. Ik ben niet gekomen, om de waereld te veroorde^len, maar

om