is toegevoegd aan uw favorieten.

Bondel van kerkelijke redenvoeringen, waar in de leer van zaligheid, door het geloof in Jesus Christus, eenvoudig verklaard en ter beoeffening [...] aangedrongen wordt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$66

Leerreden

aan de hand geeft, welke dienen kunnen en gë* fchikfc zijn, om hem deezen weg, en de uitneemende goedertierenheid Gods, welke daar in zoo 'zigtbaar doorftraalt, te doen kennen, erkennen, en met vertrouwen en dankzegging aanncemen cn omhelzen. — Wanneer Hij den zondaar ken. nis geeft van dien grond, waar op deeze zijne goedertierenheid, deeze verklaaring cn beloften van zijne liefde en geneigdheid tot het weizijn van zondaaren, rust, de volmaakte borggerechtigheid van zijnen eigen Zoon. — Wanneer Hij hem daar in onderwijst, dat Hij niet alleen zijnen eigen Zoon daar voor overgehad en gegeeven heeft, om dit heil in den weg eencr allerdiepfïe vernedering voor zondaaren te verdienen; maar dat Hij ook zijnen eigen Geest daar toe gebruiken wil, om dat verworven heil aan zondaaren toe te pasfen, om het hen te doen aanncemen, om hun hart te vernieuwen , levendig te maaken, te wederbaaren, te bekeeren , te heiligen, en hen zoo langs den weg van geloof, en van oprechte gehoorzaamheid aan zijn getuigenis cn bevelen, eene eeuwige gelukzaligheid te doen verkrijgen. — Wanneer Hij zelve den zondaar daar tocopzockt, onderwijst, roept, vermaant, en door allerleie drangredenen daar toe beweegen laat.

Ën deeze goedertierenheid Gods draagt verfcheidene naamen, na dat dc voorwerpen van dezelve in verfchillende opzigten befchouwd worden, en de volmaaktheid Gods zig omtrent deeze voorwerpen op verfchillende wijzen uitoeffent. Dan eens heet zij de Godlijke lankmoedig-