Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

formulier.

De Commisfie tot Onderzoek naar den richtige» Opbrengst der Ingezetenen in de Heffing op de Inkomften en de Voorbetaaling op de Bezittingen, ingevolge de Wet, door het Uitvoerend Bewind, op den 30fr.cn November 1798, gepubliceerd, in den

Ring van het Departement van verklaart by deeze, oveieenkomftig het voorgefchrevene by Art. q<p. dcrzelve Publicatie, dat, blykens de daarvan aan ons overgebragre en tegens afgifce deezes ingerrokkene Quitantien, door

in de Heffing op de Inkomften is gefourneerd de fomma van

en in de Voorbetaaling op de Bezittingen de fomma van

En verklaaren wy al verder, dat dezelve Fournisfementen, na voorafgaand onderzoek , ons gebleken zyn te bedragen dat geen het welk dezelve uit voorfchrevenen hootde aan den Lande verfchuldigd was.— Weshalven wy deeze generaale Quitantie onder onze handtekeidr.gen hebben uitgegeven om te ftrekken tot decnarge.

Gedaan in den November 1799.

Het vyfde jaar der Bataaffche Vryheid.

(getekend door drie Leden der Commisfie.)

Aldus, ingevolge Befluit van het Uitvoerend Bewind van den loflen April jongstleden., op heden, gearrefleerd by den Agent van Finantien. In den Haag, den i6den Mey 1799Het vyfde jaar der Bataaffche Vryheid.

% C. de BORDES.

Sluiten