Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

in het afgelopen jaar, een vyandelyken aanval op den Vaderlandfchen. grond hebben af te weren gehad, mogen wy op onze beu'rrml vragen of de Requestranten in goeden ernst niet weten, dat, fchoon de vyand niet dadelyk op, ons grondgebied nadert, echter de kosten nage» noeg dezelfde zyn, om de middelen van defenfie in dien llaat te brengen en te houden, dat, wanneer zy caiu quo, tegen eenenBuitenlandfchen aanval dienen moesten, Iterk genoeg zouden worden bevonden, om een vyandelyken aanval te kunnen wederftaan? Is zulks het geval niet weder in dit jaar, daar wy verplicht zyn veele nieuwe werken aanteleggen tot afwering van onzen Britfchen Vyand, wanneer hy het andermaal wagen mogt onze Kusten aanteranden ? of moet men thans geheel ftilzitten? alle defenfie laaten vervallen ? den vyand, even als in het noodlottig jaar 1787., zonder eenen byna noemenswaardigtn tegenftand het Vaderland laaten inrukken , en alzoo de hoop der beste Vaderlanders, voor welke men zich zoo veele opofferingen getroost heeft, in een enkeld ogenblik in rook doen verdvvynen ?

Mogen wy integendeel niet roemen , dat de defenfie van onze Republiek nimmer in een beeter ftaat geweest zy dan tegenwoordig? en hebben wy die, even als de Marine, welke door het vorig Gouvernement zoo 1'chandelyk verwaarloosd was , als het ware niet uit den grond moeten opnaaien ?

Deeze byëengetrokken fchets kan een ieder, welke in de Gefchiedenihfen van zyn Vaderland en van de laatfte tyden geen Vreemdeling is, by de befchouwing onzer rampen derzelver ware oorzaak doen zien- en kan tevens ieder onbevooroordeelden overtuigen, dat dezelve althans aan het Conftitutioneel Beftuur niet kan worden geweeten, aan welke nog naauwlyks eenige verzachting voor de diep opengebeeten en bloedende wonden is vergund geworden.

De grootte van het tekort voor deezen lopen den jaare gaat het vermogen van het Gemeenebest te boven, hetzelve evenaart, het overtreft misfchien het deficit van die tyden, in welke onze Vlooten de Zeeën bedekten, en de Republiek der Vereenigde Nederlanden de Zond ontfioot, en deszelfs Aristocratisch Beftuur zoo zeer door voorfpoed A 4 was

Sluiten