Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

niet minder dan dezelve almede inloopt tegen het fyffe Artikel van de Algemeens Beginzoen der Staatsregeling, volgens 't welk, „ de noodwendige behoeften van don Sraat door alle Burgers, naar evenredigheid van hun " vermogen, .moeten gedragen worden:" Dat immers, indien de veronachtzaming van dezen Regel, gedyk ook van 't 209de Artikel der Conftiiutie , beiden op de onlocheübaarïte' grondbegiufelen der Politieke Economie gebouwd, wederom by deze nieuwe Heffing (zo als zy aangekondigd wordt) mogt plaats grypen, notoir is, dat Lmand, die een Capitaal bezit, waarvan de Inkomften even zo veel bedragen als een Ambtenaar van zynen Post geniet, eerst aan denzelfden last op djt Inkomften zyner eigene Goederen wordt onderluvig' gemaakt, als hy die llegts betaalt van de beneficiën en 'e voordeel, 't welk hy van den Lande geniet , en dan uog daarenboven die Inkomften, over welken hy belast is geworden, onder de'benaming van eene belasting van drie per cent op de Bezittingen , aan 'sLands Schatkist moet al'ftaan en overgéven , dewyl 'er zeer weinigen zyn, die , by het Itilftaan der betaling van verfcheiden Fondfcn en andere buitengewone verliezen, meer dan drie per cent van hnnne Bezittingen kunnen berekenen; zo dat, terwyl hy wederom voor dit jaar zyne Inkomften door die Belasting ziet verflinden , hy no"-thans van die Iukomften, weiken hy niet trekt, maar aait den Lande geeft , feven per cent , even als een Ambtenaar , moet geven ; eene ftrydighcid tegen deu duidlyken letter der Coiiftitutie, alsmede eene ongelykheid of onevenredigheid in het dragen der gameeneLasten , welke zo veel gevoeliger en drukkender maakt' het grief, by zo veele Ingezetenen reeds refideerïnde, dat alle vorige Geld-heffingen op de Bezittingen zodanig zyn ingerigt geworden, dat byna alles op het industrieufe gedeelte der Natie, of op luiden van hun Capinal levende, is neergekomen, en ook toen de Ambtenaars of geheel of ten grooten deele zyn verfchoond gebleven, terwyl ondertusfehen, daar 'er zo veele nieuwe Ambten, de meesten met zeer aanzienlyke inkomften, zyn gecreëerd geworden, alle die menigvuldige, AmbteDaais niet alleen geewdmètgelden , noch Qjiar-

taah'

Sluiten