is toegevoegd aan uw favorieten.

De hagchelijke beproeving, onbezwekene standvastigheid, en godlijke uitredding, van Sadrach, Mesach, en Abednego. In drie leerredenen, over Daniel III.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Daniël III. vs. 23—30. 107

belcoopen ? — Maar neen ! 'er gefchiedt een wonder tot Nebukadnezars overreding , maar te gelijk tot zijn best; zoo dat hij en de grootheid, en de liefde der Godheid leert kennen en erkennen. Hij die verdient hadt in den ftrik te vallen, welken hij voor anderengefpannen hadt, wordt lankmoedig verfchoont. Hij ziet duidelijk, dat alles onder het gebied ftaat van dien God, welken zijne ftoute tong hadt uitgedaa^t; en echter blijft hij in het leven. — Welk eene vriendelijke wijze van overreden! Hoe zeer bevestigt ze die taal : ,, Zoo waar als ik leef, ,, fpreekt de Heer, ik heb geen lust in den „ dood des godloozen : maar daar in , dat de „ godlooze zich bekcere , en leve" ! Welk eene heuchelijke gelegenheid voor den Vorst, om zich door zulk eenen rijkdom van goedertierenheid , lankmoedigheid, en verdraagzaamheid, tot bekeering te laten leiden;

2. Niet min gewichtig doet zich vervolgends de Godsregeering aan ons op ; wanneer wij het oogmerk van het wonder aan de zijde — der drie mannen, — en van geheel Israël befchouwen.

a. Met opzicht op Sadrach, Mefach, en Abednego, ontdekken wij hier de heuchelijke gevolgen van die edele denkwijze, van dat fterk geloof s en van die onwrikbaare ftandvastigheid, welke wij te vooren in hun bewondert hebben. Nu zien wij in deze groote en wonderdadige uitredding de aangenaame vervulling der Godlijke beloften. Nu zien wij eene hartroerende bevestiging van dat woord: Wannier gij door het

vuur