Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Extraófc uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Ve?eenigde Nederlanden.

Saturdag den 29 September 1787.

Extraordinaire Vergadering.

IS geleefen eene Rcfolutie van haar Hoog Mogende van gifteren, waar by onder anderen is geconhrmeert de Refolutie van den i Juny laaftleeden, by welke alle de Officieren, dewelke zig aan overtreeding aan den Eed aan de Generaliteir gedaan, hebben fchuldig gemaakt, provifioneel zyn ge'ufpendeert in alle de Poften, welke zy bekleeden, en waar in zy van weegens de Generaliteit zyn Beéedigt en Commiffie hebben ontfangen, roet by voeging van zoodanige andere Officieren, welke zig mogten hebben misgreepen, en aan haar pligt gemanqueert en dienvolgens de de Raad van Staate verzogt, om daar san de nodige executie te geeven, en zulks onvermindert zoodanige Actie, als van weegens het Officie Fiscaal zal geoordeelt worden teegens hun te konnen en te moeten worden geinititueerr.

Waar op geJelibereert zynde, is goedgevonden en ver-Üaan , aan te fchryven aan den Collonel of Commandeerende Officier van , om de voorfchreeve haar Hoog Mogende Reiolutie ter executie te leggen, en mitsdien [te fufpsndeeren alle die Officieren, welke zig aan overtreeding van den Eed en de verpligting aan de Generaliteit hebben fchuldig gemaakt, doende daar van ten fpoedigllen Rapport aan haar Edele Mog., en zendende ten dien eynde aan haar Edele Mogende over eene accuraats Lvft van alle de Officieren, Vlll 'DEEL. . wel-

Ui

ut

—j o

m 1 |

CD «

uj °-

| % .

d

Sluiten