Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

Extraót uyt de Re-

folutien van de Edele Mog„ Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden,

Woensdag den in Augujtus 1789.

"JS geleezen een Memorie van den Collonel van de Artille.

rye Paravicini de Capelli, gefchreeven alhier in 'sHage op: heden, houdende &c. &n laatftelyk by deeze gelcegentheid voortellende de.noodzaakelykheid, dat generalyk in alle de Magazynen, alwaar zulks nog niet is gedaan, exaóielyk wierden gecalibereert en geforteert de ruwe Kanonkogels, Spiegel en Handgranaden divers, en de ordres die daar omtrent 2ouden behooren gegeeven te worden.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verliaan, dat aan voornoemde Collonel zal worden aange chreeven &c. t,n is, met opzigt tot de voordragr by de voorfchreeve Memorie ged.an, tot het exatfelyk doen calibreeren en forteeren der ruwe Kanonkogels, Spiegel en Handgrenaden divers, zig bevindende in zoodanige 'sLands Magazynen alwaar zulks nog niet is gedaan, en welk werk volgens de ordre van dfn Lande door de. Arrillerilten in de refpe&ive Guarnifoensplaatfen moet worden verfigt, zonder daar voor Vacatiegelden te mogen declareeren, verder goedgevonden en verttaan, de Commilen van 'sLands Magazynen in de relpeclive Steden en Forten by deeze aan te Ichryven en te gelaÜen, om op requifitie en mee overleg van den eerde aanweezende Officier van de Artil3er\e, de daar toe nodige Mallen te laten aanmaken, in ali

VIII. DEEL. Aa les,

Sluiten