Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*)

Extra& uyt de Re-

folutien van de Edele Mog, Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

D'wgsdag den 13 July 1790.

£\E Heeren van Lichtcnbergh, Thefaurier Generaal vaa der Hoop, en Secretaris Mollcrus, de Heeren van Aersfen van Sommelsdyk en Peilers, der zeiver medeCommisiarvHen abfent zynde, hebben gerapporteerd, dat zy, tef voldoeninge van haar Edele Mogende Refolutie van den 2.3 January «787 hebben geëxamineerd eene Memorie van (len Directeur Generaal du Moulin, gefchreven alhier ten zeiven dage, houdende deflelfs confideratien omtrent zodanige pointen, welke ter verbetering van het Corps Ingenieurs zouden kunnen dienen; als mede in gevolge haar Ld. Mog. Refolutie van den 4 Oftober van het zelfde jaar eene nadere Memorie van den zelfden Direcleur Generaal, waar by als een aanhangfel van de eerftgemelde voordraaf de noodzaakelykheid, dat alle die geene welke tot ord!naus Ingenieurs worden aangelteld, vooraf door het ondergaan van een examen blyken van hunne bekwaamheid en talenten komen te geven.

Dat zy Heeren CornmiffarilTen de voorfzrefpeclfvePointen heboende nagegaan, en geoordeeld, dat fommige van dien voor vervallen, of immers provifioneel geen nadere voorfiening. vereiffchendc, gehouden konden worden! ai e

tËll VEE™1 V°°rn' °irCdtUr ÜeneUal haJde" êer1 ^ re-

Q.59 No.70

Sluiten