Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t/rWkAkn 179/

( i )

Extract uit dë Re-

folurien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereeniffde Nederlanden.

Woensdag den i Maart 1791.

DE Heeren Changuion, Thefaurier Generaal vander Hoop en Secretaris Mollerus, de Heer StaveniÜe Pous, der zeiver Mede-Commifiaris abfent, doch by de Befogne prefent geweett zynde, hebben gerapportcert, dat fy ter voldoening aan haar Edele Mog. Appointemem van den 16 Auguitus laatftleeden in eene Conferentie met Heeren Gecommitteerden uit de Generaliteits Rekenkamer, hebben geëxamineerd eene RequeÜe van J. A. H. Rupertus, Auditeur Militair der Garnifoenen van Bergen op Zoom en Steenbergen, daar by te kennen gevende &c.

Dat zy Heeren CommiflarifTen by gelegenheid van het examineeren van voorfz RequeÜe hebbende nagegaan, welke voet omtrend het valideeren van eenige daggelden of toelagen aan de Auditeurs Militair voor het allifteeren by de Monilering van nieuw opgeworve Regimenten, Corpfenof Compagnien, of wel van augmentatie der Compagnien gevolgd was, wel hadden bevonden, dat te vooren, en nog onlangs by haar Edele Mog. Refolutie van 2,1 Maart_ 1788 was verüaan, dat in zoodaanige gevallen geen vacatiën of toelagen wierden goedgedaan,doch tevens uit de Retroacta van voorige tyden hadden gezien, dat daar omtrent juyft niet altoos eene eenparige praftycq was geobferveerd , en dat zy derhalven met voorn. Heeren Gecommitteerdensuic Vlll 'DEEL, A 4«

Sluiten