Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v ♦ co ——

Bxtraét uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Yereenigde Nederlanden.

Dmgsdag den zz April 1794,.

IS Via deliberatie en om de wyze van betalingè aan de Fraters, Geweer-"en Zadelmakers, als meede van de Smeden, thans extraordinair by de Armée aangenomen, op eene vafte en min omflagtige voet te brengen; en dus weg te neemen de inconvenienten, welke uit het geduurig depechecren van zoo veele Ordonnantiën tot zulk eene geringe fomme voor voorfz Perfoonen, ontftaan; by alteratie van haar Edele Mog. Refolutie in dato 7 Auguftus 1793, goedgevonden en verdaan; dat aan aUc de Regimenten en Corpfen in dierift van den Staat zal worden aangefbhreeven, dat zy na den 6 Mey aanftaande, aan haar Edele Mog. door der zei ver Solliciteurs moeten .doen prefenteeren, een Lyft van het geen zy tot die dag toe wegens het Tractemcnt van Fraters, Geweermakers, Zadelmakers en Smeden refpeétivelyk te vorderen hebben, om alsdan deswegens tot dien dag over de betaling van dezelve afgereekent te worden; en dat zy vervolgens alle twaalf weeken te reekenen na den vooiTz 6 Mey Regimentsgewyze aan der zei ver Solliciteurs moeten overzenden een Lyft, waar op liaan uitgedrukt voor eerft de Naamen en Toenaamen van de Fraters, Geweermakers, Zadelmakers en Smeden by de Regimenten of Corpfen refpeclive-lyk aangenomen; ten tweeden of dezelve de volle twaalf weeken waar over die Lyft loopt, zyn in dienft geweeft, -en zoo niet, de tyd hoe lang; en ten derden hoe veelieV1U DEEL... A- der*

OO

d Z

OS

ó

Sluiten