Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Yereenigde Nederlanden.

Mamdag den 17 February 1794.

T\e Heeren van Lichtenbergh, Pefters, Thefauricr Gene» ^ raai van Alphen en Secretaris Mollerus, hebbende gerapporteerd, dat zy hebben overwoogen, welke fchikkingen zouden behoren te worden gemaakt omtrend dc Hospitaalen voor de Armee van den Staat, welke in de aanitaande Campagne te Velde zal worden geëmployeerd; als mede geëxamineerd het Concept Plan ter inrigting van de Hospitalen te Velde door den Medicina? Doftor Verzyl •Muilman, welke in het gepaiïeerde jaar als Doctor te Velde hoeft gefungeerd, aan den Secretaris Mollerus ter hand gefteld, en door denzelven op den 30 der afgclope maand January aan haar Ed. Mog. geëxhibeerd; en voorts over deze materie hadden gehoord de coniïdcratien van 's Lands Doctoren en Chirurgyn; en hebben voornoemde 1 keren vervolgens aan haar Ed. Mog. voorgedraagen, op welke wyze naar hun gedagten omtrend dit point ten mceften nutte en dienfr. der Armëe by haar Ed. Mog zoude behoren gerefolveerd te worden.

Waar op gedelibereerd zynde is goedgevonden en ver. ftaan, dat boe zeer het bepaalen der Plaatien, in welke de Hospitalen zullen moeten worden opgerigt, afhangt van de pofitie en operatien der Armee-, egter in het generaal zal worden vaftgefteld, dat voor de aanftaande Campagne zullen worden aangelegd drie Hospitaalen, onder de benaming van het

VUL Deel. A frM-

co

Sluiten