Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1)

ZYNE HOOGHEID, heeft goedgevonden om by dee2en, met intrekking van deszelfs permiffie van den 28 Mey jongsleden, raakende de verloven , te permitteeren aan alle Gouverneurs , Commandeurs of coromandeerende Officieren van Steden en Plaatfen, met Troupes van den Staat bezet, om, ten opzigte van de Dragonders en Cavallery , na dat zy hunne Najaars Exercitiën verricht, en afgeèxerceert zullen hebben, en ten opzigte van de Infantery, Artillery en Mineurs, na den i'8 O&ober aanflaande. verlof te geeven, in plaatfe van het by voorfz permiflie van den 28 Mey jongsleden bepaalde getal, aan het kleinfte derdepart de-r Captteins en Subalterne Officieren van ieder Regiment Cavallery en Dragonders, en van ieder Battaillon Infantery, van ieder Compagnie Artillery en van het Corps Mineurs; dus zal van twee tot vyf Capiteins of Subalterne Officieren., maar één zig mogen abfenteeren; van zes tot acht, twee* van negen tot elf, drie; van twaalf tot veertien, vier; en verder in dezelfde proportie, zoo dat altoos ten minüen twee derde der Capiteins of Subalterne Officieren , in het Garnizoen préfent blyven? blyvende het omtrent de Collonels en verdere Hoofd-Officieren, op den voet als bepaald is, by het Reglement van de Infantery van 28 February

1772; wat aangaat de Onder-Officieren, zal aan een

vierdepart der zelve, verlof verleend worden, en zorge gedragen, dat altoos drie vierden, of ten minften twee derden der zelve, in het Garnizoen prefent zyn; dus zal van drie tot zes Onder-Officieren, maar één abfent mogen zyn; van zeven tot tien, twee; van elf tot veertien, drie; van vyftien tot achtien, vier, en verder in dezelfde proportie ï VUL VEEL. A het

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkatsn

<a "75 No, 70

Sluiten