Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYNE HOOGHEID, door Haar Edele Mogende de Heeren Gedeputeerden van Haar Hoog Mogende tot de Direótie ad interim, over de Colonien van den Staat in America, op den 25 July lafttltleeden verzogt zynde om de Troupes dewelke van de geweeze Weftindifche Compagnie op den 1 January deezes jaars, in dienft van haar Hoog Mog. zyn overgenomen en zig by continuatie in de voorfchreeve Colonien bevinden te doen recruteeren, ten einde dezelve vervolgens te doen formeeren, de Infanterie in drie Battaillons elk van vyf Compagnien en de Artilleriften in twee Compagnien, heeft goedgevonden de Manschappen voor de Infanterie proviüoneel dair toe nodig, te trekken uit de Nationale, Duitfche en Waalfche Battaillons van de Armée van den Staat.

Ten dien einde Laft en Ordonneert Zyne Hoogheid, den Collonel of Commandeerende Officier van

om uit ieder Compagnie van het zelve, zoo Grenadiers als Musquetiers te trekken een Gemeenen.

Welke voorfchreeve Manfchappen zig op den November aanftaande zullen moeten bevinden te

en met de daar toe in gereedheid liggende Scheepen van worden getranfpor-

teert naar de Rheede van alwaar dezelve volgens aan Boord van de Zee-Scheepen zullen worden overgegeeven aan den Commandeerenden Officier van de Troupes, geiïineert naar

VIII DEEL. A Zyne

I o. 75 No 82 1 ■ 1

Sluiten