Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

GELYKHEID! VRYHEID! BROEDERSCHAP!

In den BOSCH, den 30e?! Juny 1800, 't zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Befiuur van de Dommel, aan alk Gtmeentebeftmren binnen hetzelve Departement.

BURGERS!

W y hebben heden van den Agent van Oorlog ontvangen eene misfive, de dato 27en Juny ;8co , van den volgenden inhoud:

Burgers! Daar ik dagelyks ondervinde, dat diverfe gemeemebejluuren de aanneeming voor de Franfche tronpes, met die der Bataaffche vermengen , en zulks niet alleen veelvuldige en dubbelde werkzaamheden veroorzaakt, maar zelfs de onkoften, die het Commisfariaat voor de Franfclie troupes in de noodzaakelykheid is, te moeten impendeeren, zo voor het drukken van Circulaires, als voor Advertentien in d: nieuwspapieren, geheel nutteloos maken.

Zo hebbe ik vermeend Ul. te moeten verzoeken, de respetlive gemeentebefluuren in Ulieder Departement te willen aanmaanen, van voortaan aan de reeds gedaane of nog te doene aanfchryvingen , circulaires en advertentien , zo van myn Agentfchap, als van 't voorn: Commisfariaat, fliptelyk te voldoen, tn zich opzichtelyk dat %eene , wat de Franfche troupes betreft , ter bepaalder tyd aan den Eerflen Commüfaris voor gemelde Troupes te adresfeeren ; ah kunnende niet afgzweken worden van het Decreet der Nationaal'e Vergadering van 21 Juny 1797: zullende zodanige gemeente befiuur en , welke hier aan niet voldoen, zich het nadeel, door hunne onagtzaamheid veroorzaakt,

Sluiten