Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

GELTKHEID , VRTHEID, BROEDERSCHAP.

& den BOSCH, den 7™ July 1800, het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel aan alle Gemeentebeftuuren binnen hetzelve Departement.

BURGERS!

Heden ontvingen wy een Befluit vat: het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, de dato 30'len Juny iSoo'N0 57, van inlioude als volgt:

VJfehoord zyndgF bet gerapporteerde, op eene Misfitte van den Agent van Oorlog, van den 14 dezer hopende maand, Ut. C.; houdende eene gemotiveerde voordraf tot daar/lel» ling van eenige efficacieufe maatregelen tegen de buitenge' ivotm toeneemende defertie der Bataaffche iroupes;

Is, na de deliberatie, bejloten: aan den Agent van Oorlog te kennen te geeven, zo als gefchiedt by deze.

A. Ten aanzien van de door hem voorgedragen; mefures tot bet doen voederkeeren der deserteurs, '

i°- Dat enz.

1°- Dat enz. Dat des niettemin, ten einde de maat'

regelen, by de gezegde articukn bepaald, zo veel mogelyk agtervolgd en Jtiptelyk naargekomen worden, door de rerpective Departementaale Beftuuren, de onderfebeidene Gemeentebeftuuren , mitsgaders, door middel der rgspeStive Hoven van Juliitie, de onderfebeidtne Collsgien van Juftitie en derzelver Officieren en Diemaren , zullen worden aangejebreeven en gelen t, om alle devoiren aantekenden, tol entdekkingen aanbienging van dejerieurs, door alle-zulkemiddelen als '1 Lands Haten bun aan de band geeven, en

4 9

Sluiten