Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

haam te weinig, dan dat men het zoude kun, nen wagen, den bepaalden Graad der Verandering naukeurig aantctonen. Men gaat derhalven ontwijfelbaar te verre, wanneer men zoo flegtheen wil beweren, dat het Verheerlijkt Lichaam der Ziele geheel onkenbaar zyn zal. Bovendien is het Lichaam ook met eemg en alleen het Middel, waardoor wij in ftaat moeten gefteld worden, elkander weder te herkennen De Ondervinding getuigt dit openthjk Een Vriend, die verfchcidcn Jaren van ons afwezend geweest is, en wiens Lichaam gedurende dien Tijd zekerlijk niet wezendhjk is veranderd geworden, word menigwerf van ons niet eer voor onzen wel eer bekenden Vriend herkent, dan tot wij zijnen Naam, of andere, onze vorige kennisfe betreffende, OmHandigheden, weder herinnerd worden. Een Ondervinding, die velen buiten Twijfel meermaals zullen gemaakt hebben; en die ook door het voorbeeld der Jongeren van Jefus , naa Emaus gaande, zeer duidlijk bevestigd word. Zij herkenden eindlijk in den Perzoon van hunnen leerzamen Reisgenoot hunnen voormaligen Vriend en Leeraar. Maar waaraan? misfchicn aan zijn Lichaam? Neen: Zij zeggen het zelfs „ aan het breeken des Broods; h C4 De

Sluiten