Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelykheid, vryheid, broederschar'

In den BOSCH, den \^den November 1800 3 'tzesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Beftuur van de Dommel aan alk èe Gemeentebeftuuren binnen hetzelve Departement.

burgers!

^^'y hebben ontvangen een befluit van het uit» voerend Bewind, de daco 2gflea Oftober 1800, N°.s8, houdende onder anderen:

Dat by de aanjlaande regiflratie in die plaat/en s alwaar eene gewapende Burgermacht bejlaat, de perfoonen uit dezelve, welken ingevolge Art: 1. van 't%de Hoofd' deel van 't Reglement, het Gemeentebejluur by de opfchryving of regijlratie zullen adfifteeren, door den Colonel op voordragt van den Lieutenant Colonel van 't Battaillon , •waartoe dezelven behooren, daartoe zullen worden gecommitteerd , ah zynde dezelve met dt gefchiktheid dier burgers tot zodanige Commisfie liet meefie bekend ; terwyl echter de Leden der raaden van Adminiftratie en Discipline van die Commisfie (als reeds genoeg met werkzaamheden belaadcn) immers zo veel mogelyk zullen dienen tt worden geèicufeerd ; en verder dat in die plaat/en waar geen Gewapende Burgermacht bejlaat de Gemeentebeftuum ren de voordragt tot die Gecommitteerden zullen doen aan 't Departementaal Beftuur , waar onder zy resforteeren , en dezelve door dat Beftuur kunnen worden geapprofcerd,

Wy geeven U daarvan kennis, met last, omUdaar naar te gedraagen , en zenden U almede by deze ge-

Sluiten