Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

GEL Ta HE ER THE ID,

BROEDERSCHAP.

In den BOSCH, den \T Jwy l8oos

het zesde Jaar der Bataaffche Ergheid.

Het Departementaal Bestuur van de Dommel aan alle Gemeentebeftuiircil binnen deszelfs Departement.

BURGERS!

Wv hebben ontvangen een Decreet , door het Vertegenwoordigend btgt^am des Hataaffchen Voiks den 20gn M.iy 1800 daargcileliéi van inhoude als volgt: GELYKHEID. VRYHEID. BROEDERSCHAP.

Extraft uit het Register der defluiUn van de Eerlte Kamer van bet Vertegenwoordigend Lichaam des hataaffehen Volks. Vrydag, dm 2 Mey 1800, Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

]By refunitfe gedelibereerd zynde over de voordragt van den Burger Reprsfentant van Leyden, namens de Commisfie ter orgarnfatie van de Rechterlyke Macht, betrekkelvk de voorzieningen, welke by het uiteengaan der thans nog aanwezig zvnde Gemeente Beltuur en en Collegiën van Civile en Crimineele Justitie zuilen moeten worden gemaakt, omtrent de Arcbiven en verdere Papiertn, welke tot dezelven behooren;

En zynde dezelve wjprdjfcgt den 18 Aprl laatstleden ter deezer Vergadering gedaan . en in de ISotulen van dien dag eeïnlereerd,'en de tweede en derde lezing daar van op den 24 daaraanvolgende en heden gefchied * ^ zynde,

Sluiten