Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3^)

fieti de meergem. Sergeant Major by zyne voorfz weigeringe van exhibitie van de voorfz ordre opiniaterlyk ende als met een kwaad opzet is blyven perfifteeren, goedgevonden ende vcritaam* dat hem voor het laatfte zal worden geordonneert de voorfz Zyne Hoogheids ordre als nog aan H. E. M; te exhibeeren, of dat hy voor ieder dag, die hy van dit te doen ingebreeken zoude blyven,ten behoeven van het gemeene Land zoude verbeuren een fomme van vyhig guldens, ende dat. vervolgens de voorn. Sergeant Major by zyne voorfz opzet ende weigeringe als nog peperfifteert hebbende daar over aan meer hooggem. Zyne Hoogheid nog met de poll van huiden, de jVliflïve hier na van woord tot woord geinfereert gefchreeven, ende tegens den voorm Sergeant * Major Seyfiert daar over zodanige correctie ende ttraffe verfogt zal werden, als hoogftgem. Zyne Hoogheid zal bevinden te behooren.

Vokt de voorfz, Miffive.

Doorluchtige C^f,

NAar het vertrek van Uwe Hoogheid uit deefe Landen en naar Engeland hebben wy vernomen, dat het Regiment dar Gardes te Voet van Vwe Hoogheid binner 'sGravenhage gekoomen ende dat eenig Volk van het felve op het BinnenhofT alhier ter Wachte geordonneert, ende gemarcheerd is, zonder dat ons nogte van het voorfz arrivement het doen ofte hertellen van de voorfz Wagt met het toonen van het Fatent van Uwe Hoogheid ofte anderfints eenige kenniile gegeeven, veel min dat tot het geeven van het Woord ofte de ordre aan defelvige Wacht, aan ons eenig verzoek gedaan ofte daar van eenig gewag gemaakt is, ende dewyle wy nietwiüen, wat ordre Uw Hoogheid zoo ten aanzien van het binnen komen ende IV acht doenvan het voorfz ! Regiment ook het geeven van het voorfz IVooi d ofte de voorfz ordre aan de voorn. Wacht voor dejjelfs voorn, vertrek zoude mogen hebben gefielde zoo hebben wy gemeend plichtshalven geobligeerd te zyn ons daar omtrend te informeeren, ende vervolgens voor ons ontbooden den Officief de voorfz ^angeltelde Wacht als doen commandeerende, met dewelken over het voorfz fubjed gefprooken zynde ende die zyn recours tot den Sergeant Major Seyffert, die het voorfz Regiment, vermits de abfentie Van den Coll. en Lt. Coll. over het zeivige Regiment commandeert, genomen hebbende, zullen wy U Hoogheid van het gepafleerde dienaangaande moeten berigten, dat de voorfz

Seif*

Sluiten