Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PRESSAVïKK *P$

Indien derhalven Lodewyk de zestiende zyn gezag hadgeöeffend , en de bevelen doen ten ufe voer brengen, zonder de mededeeling en zon^ der het zegel zyner Ministers, 'en deeze beve-* 3en een vyandigen inbreuk gedaan hadden op da rechten des Volks, zynen Souverein , alsdan 30U de onfchendbaarheid, waarmede hy bekleed Was, zig niet kunnen uitftrekken tot dergelyka verraaderyen. Hy zou derhalven befchuldigbaar kunnen en moeten zyn voor de Natie, er» deeze zou het recht hebben, om 'er de fchadevergoeding van uktefpreekcn. Zyn onfchendbaarheid niet anders rustende, dan op de verantwoordlykheid zyner IViinisters, ftaat hy, op> het oogenblik. dat hy deeze verantwoordlykheid te leur fielt, van de onfchendbaarheid af, waarmede de Conftitutie hem bekleed had. Uic deeze grondbeginfels vloeit voort, dat, indien Lodewyk dë zestiende zig verraadcrlyk gedroeg jn zyne bedieningen, zonder mededeeling van zyne Ministers, zyne onfchendbaarheid hem niet zou kunnen beveiligen tegen de gerechtlyke ver.-^ volgingen, die de Natie het recht zou hebben* te doen tegen hem, ter vergoeding der verongelykingen , die zy 'er door ondergaan mogt hebben.

Indien de Conftitueerendé Vergadering begreepen had zyne onfchendbaarheid uitteftrek» ken tot buiten de paaien, die ik befchryf, zou zy zig medepligtig gemaakt hebben aan alle de vryheiddoodende onderneemingen van Lodewykj den zestienden, door de onbepaalde onfehend-s baarheid, waarmede zy hem bedekt zou hebben ; en het zou de pligt der Conventie weezen, haar proees aantedoen, als fchuldig zynde

H. DESI,. Kk . W

Sluiten