Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PRBSSATÏK» '$'t$

gebied te komen; indien by aan hen onze plaats ïöp deed overleveren; indien hy de muitelingent bezoldigde; indien hy, inhetbinnenltedesryks» verdeeldheeden aanftookte, ftrekkendc om aldaar de regeeringloosheid en den burgeroorlog voorttebrengen; indien hy hen belchermde, die: onder ons onlusten en verdeeldheeden zaaiden £ indien hy, eindlyk, het bloed onzer broeders? vergooten heeft, — zouden dan allcdeezc misdaad den van hoogverraad, in zyn perfoon, in eene andere betrekking aangemerkt worden, dan iiï die van elk ander burger van den Staat? Behal-j ven dat, ais eerfte Amtenaar van de Republiek « alle deeze misdaaden in zyn perfoon zig verzwaaren, om reden dat zyne verraaderyen gepaard" gaan met de zeer fchuldige overtreeding dcE verpligtingen, hem door zyn ftandplaats opge-., legd; waaruit voortvloeit, door een gevolg, getrokken uit het natuurlyk recht, dat Lodewyk de zestiende befchuldigd kan worden, en als Conllitutioneele Koning en als byzonder per-i fbon; om dat. aan den eenen kant, zyne on^ Schendbaarheid zig niet kan uitftrekken, dan toe de dwaalingen en misdryven, gedekt door da verantwoordlykheid zyner Ministers; en dat,; aan den anderen kant , onder geenerlei voor-j wendfel, zy zig uitftrekken kan, tot misdaan den, door hem als byzonder perfoon gepleegd* Maarzal men misfehien zeggen: de daaden van den Koning waren onverdeelbaar : zy moe-: ten allen tot zyne Conftitutioneelc hoedaanigS heid gebragt worden. Ik antwoord, dat dergelyk eeue tegenwerping niet gegrond kan zyn , dan op* een diepe onkundewegensde grondbeginfels: wanE tik Maatfchaplyk mensch beftaat, vooreerst ' Kk a noodt

Sluiten