Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E v O E L E N

noodzaaklyk in de maatfchappy als een by. zonder perfoon: deeze hoedaanigheid is by hem onuitwisbaar: welke plaats, welken rang hy ook m het beftuur verkrygen moge , hy kan er zig met van ontdoen,.om dat 'er noch rang noch plaaisis die hem, aan de natuurlyke bet hoeueuen driften kan onttrekken: het is door het misbruik van deeze behoeften , door hec misbruik van deeze driften, dat hy fchuldig kan Worden m de oogen der Maatfchappy, dan zelfs wanneer hy zeer vcrdienstlyk kon weezen ,< in üe uitoeffenmg der openbaare bedieningen, die hem toevertrouwd waren. Deeze waarheid is maar al-te vycl beweezen, dan dat zy een grooter ontwikkeling zou behoeven: ongetwyffeld zal zy voldoende weezen, om de ongerymdheid te betoogen der voorgewende onverdeelbaarheid, waarmede men den perfoon van Lodewyk den zestienden zou willen omringen, ten einde de misdaaden, die hy gepleegd heeft, als byzonder perfoon te verwarren met die, waaraan hyzig als onfchendbaar Koning fchuldig maakte. . Indien wy vervolgens de vraag or.derzoeken, m de betrekking, waarin zy zig voordoet met de algemeene wraak, dan zal het gemaklyk te bewyzen vallen, dat het van veelmeer belan°-js voor het geluk en de handhaaving der n?aatfchaplyke order, om de misdaaden der Koningen, door voorbeeldige ftraffen , te beteugelen , dan de misdaaden van gemeene bun-- i s, waarvan de uitwerkfels nimmer zo verderflyk voor de Maatfchappy kunnen weezen, als de wanbedryven der Koningen, die haar in alle haare Leden aantasten. Dit voorbeeld zyt gy vcf.huidigd aan de

Vol.

Sluiten