Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ». ÏJ V R * 5 S A V I N. §HP

fee aandoen , die een aanflag op zyn leeven bad dïven onderneemen? Deeze over**d|«.te Souvereiniteit hebben ons het voorbeeld ge ee ven van den eerbied, dien men haar ver enulLd is: dat deeze derhalven, dat alle de gee tn d é een vyandigen aanval oP de Volks - Sou, Snkeit waagendm-ven, zonder verwyl, door

deetv^een Koning» Zeker, 'er£ nog een veel grooter in het niet te doen. * Skater ons voor in , dat niet eenmaal, zo alsin Engeland ten ongelukke. van de Republiek, een Sige dag, voor de vyanden onzer vryheid yaTaanlichtcn^ Wie Haat 'er ons voor m, dat Sttn einde den geenen op .Jen ***** Vnrneren dien gy 'er zo rechtvaardiglyk van verdre ven hebtfzyne verdeedigers hunne e,sfchen, ten zynen behoeve, gronden zullen op gebrek aan befchuldiging en vonnis, waar, vL 'y u onthouden zoud hebben? Zy zouden, en het zou niet zonder grond weezen, tegen u kunnen zeggen: Gy hebt pleguglyk met Lodewyk den zestienden ingeftemd m een veidrag, het welk gy zonder reden gefchonden hebt. De Natie had aan hem, als ook aan zyneNakomelincfchap, de uitvoerende magt toevertrouwd: Intusfchen heeft men hem dezelve ontnomen, zonder dat hy, van zynen kant, in eenigerlei wyze, de voorwaarden overtreeden bad, tot «eiker vervulling fo ife verbond. De Natie

Sluiten