Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 GEVOELEN VAN C. fc. MASUYER.'

of de uwen 'er ook weder den voet op zult zeeten, dan zyn uwe hoofden den dood toegewyd, en elk burger zal het recht hebben, om u en de uwen, aan zyn welgevallen opteofferen."

_ N. B. Zekere Perfoonen die zig by tiitfuiting Patriotten noemen, die alle anderen befchuldigen, van niet tot hunne hoogte te zyn opgeklommen , niet tegenftaande zy nog zeer laag zyn, zullen my misfchien van Koningsgezindheid befchuldigen, ja! zelf wel van Ariilocratie: zy echter, die my kennen, weeten dat fk fteeds een Republikein geweest ben. Men zal niet zeggen, dat ik een Aanhanger ben van Lodewyk den Verraader , vermits men weet, dat ik, reeds in de maand Juny laatstleeden , ophet fpreekgeiloelte der Wetgeevende Vergadering, ter groote ergernis def regte zyde, der Feuillanten , der Gemaatigden, der Fayetistea en van alle de toenmaalige eerlyke Luiden, lodewyk den verraader der kroone onwaardig verklaard heb : maar ik ben noch bloedhegeerig noch bloeddorstig. Nooit heb ik da nuttigheid van een afgehouwen hoofd kunnen begrypen, en de belangen der algemeene zaak waren my fteeds duurbaarder, dan myn eigenbelang.

GS*

Sluiten