is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44^ VERDEEDIGING VAN LODEWVK XVf>

deeze fora, in effeéten op Parys, en vervolgens in wisfelbrieven op Parys en op vreemden.

In den tusfchentyd deed hy 'er rekenfehap van aan Lodewyk: men betaalde de fommen, voor welke Lodewyk op hem fchriftelyke orders verleende.

Ziet daar de daaden: Lodewyk bevestigt, dat ze naauwkeurig zyn, en 'er is, in de papieren van Septeuil, geen een ftuk, dat dezelve leugenllraft.

Alles wat deeze papieren aanbieden, is eene fpecuiatie, welke het fchynt, dat Septeuil, die aanzienlyke fondfen in eigendom bezat, in de maand Maart laatstleden gedaan heeft , door koopwaaren, voor zyn eigen rekening, by de vreemden, te koopen en te verkoopen.

Maar Septeuil , die, in eene verklaaring, welke hy door den druk gemeen gemaakt heeft, deeze fpecuiatie verklaart, bekent zelve, dat ze niet (legts niemand anders dan hem betrof, maar dat 'er ook een afzonderiyk register belfond, gehouden van de fondfen van Lodewyk, hec welk men insgelyks onder zyne papieren heefc moeten vinden , doch waarvan men ons geen mededeeling gedaan heeft, en dat zelfs het gebruik van deeze fondfen aanwyst.

Ik zal my niet langer ophouden, by de zogenaamde Compagnicn van Contrarevolutiegezinden, die men vooröndcrltelt, dat Lodewyk te Parys onderhield, en die, zegt men, beftemd waren,om aldaar volksbeweegingenteveroirzaaken, dienfh'g voor zyne oogmerken.

Nooit heeft Lodewyk zig met dergelyke by-. zonderheedtii ingelaaten.

Jtfooif