is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142. Vraagen betreffende Godgeleerde, Oudheid

Lyden volgde, hebbende een Sindon of linnen kleed over zyn naakte lichchaam ( * >

Hier uit blykt, dat men■ tuiTcben de Sindon of het linnen kieed, waar in het lichchaam van Jesus gelegd weidt, volgens verhaal van Matthsus, Marcus en Lucas, cn de linnen doeken met zalf-kruiden waar in het lichchaam des zaligmakers, volgens verhaal ven Joannes (t) gewonden werdt, onderfcheid moet maken: welk, onderfcheid fommige uitleggers niet in acht neemen ( § ).

De linnen doeken , waren a'leen maar zwagtcls die in Myrrhe gedoopt werden en waar mede de doode lichchaamen ".czwagteld weiden volgens het aloud gebruik der Egyptenaaren, by de jooden overgenomen, naar bet welk dan ook het lichchaam van Christus werdt behandeld gel)k Joannes zegt. (**)

Deze linnen doeken nu werden na' Jesus verryffenis in het graf gevonden aan den eenen kant leggende, terwyl'dc zweetdoek, die op 's Heilands hoofd gelegen hadr, aan eenen anderen kant lag en afzonderlyk was opgerold, zo als Joannes naauwkeurfg aantekent (il), zonder dat dees Evangelist, zo min a's de drie anderen , eenige verdere melding maakt van het linnen 'kleed waar in Jesus gelegen hadt. -Al wat de oudheid ons daar van oplevert, is vervat in dc enkele plaats die wy hier vóóren op getuigenis van den H. Hieronymus uit het Evangelie volgens de Hebreeuwen hebben bygebragt, waar 'in wy zien , dat dc Heere Jesus zyn linnen kleed aan,den knecht van den Opperften priester gegeven heeft.

In de aangehaalde plaats by den H. Hieronymus ftaat een-

vou-

(* ) Mare. 14. ós. 51. ( t) Joa. 19, vs. 40.

(§) Ut Sylveira. in Evatig. torn. 5. lib ^9. Cap. 2. aliique pasfim. ~interpretes. -0®"

( ** ) Joa. ibid. vs. 39. en 40. Adde Baronium ad annim Christi 34. nmn. 134.

(il) Joa. 20. vs, 5. en 6.