Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDREGEL ALLER WAARHEID. Ui

en volmaaktheid, die alle betrachtingen deezer waereld dermaaten te boven gaat, dat men gemakkelyk -begrypr, dat het een God is, die den menfchen zulke wegen heeft aangetoont.

De leering van de Menfchwording, waar op ons geloof fteunt, is oneindelyk boven ons vernuftverheeven, maar zy ftrydt niet tegen het vernuft.

Zonder offerhanden kan 'er geen Godsdienst plaats hebben. De offerhanden zyn zo oud, als de waereld.

Men onderzoeke de fchriften en omgang der eerfle leerlingen van Chriftus met oplettendheid, alles ademt liefde tot waarheid en gerechtigheid. In den naame Jefus , om zyne verryszenis te betuigen, hebben zy zulke wonderwerken gewrocht, welke de vyanden van het Chiflendom niet hebben kunnen lochenen.

De mensch, die in Chriftus gelooft, heeft over zyne zwakheden niet te klaagen, want hy heefteen goddelyken leermeefter, die hem verlicht, en hy heeft de genaderyke byftand van Chriftus de welke voor de ziel dat geene is, wat het licht is voor onze oogen.

Het Vervolg hier naa.

Zeer gewigtige en Belangryke BEMERKINGEN wegens den Eed op de Rechten van den Mensch en van den Burger, aan de Provifioneele Reprefentanten van bet Volk van Idolland vGorgefield door eenige zoo waereldlyke als geef te* telyke Bedmpten dier Provintie enz. Alom te bekomen.

Het zy dat deeze Bemerkingen in de daad aan de? Provifioneele Reprefentanten des Volks- van Holland

Sluiten