Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298 Almelofche Oudheden.

legger, om daar tegens zyn Belangen te allegeeren, en dat eindelykop deeze Belangen eene nadere Schrifture van Contra-belangen , by wege van Duplicq ter Hoogstgemelde vergaderinge door den Gerequireerden of Verweerder is overgelevert, en dat dus de zaak by wederzydfche Schrifturen tot Duplicq ingefloten, een foort van Voldingen hebbende bekomen, de Acten en Befcheiden door de refpective Partyen ingedient, zyn verzonden, aan Neutraale Rechtsgeleerden , om daar op te dienen van Advys, welker Advys vervolgends door de Heeren Staaten in eene Sententie is Geconverteerd geworden.

Dit vast {taande, fchynt daar uit van zelfs voord te vloeijen, dat, wanneer het Request van den Aanlegger of Verzoeker wordt gefteld in handen van de Tegenparty , aan dezelve natuurlyker wyze niet alleenlyk wordt vrygelaaten , om ten Principaalen zyne defenfie te allegeeren, maar ook, om, zo hy vermeent, dat de zaak, waarover de Souverein is geadieert, by Hoogstdeszelfs vergaderinge niet behoort te worden onderzogt , noch afgedaan, die fuftenu by wege van Exceptie te moogen introduceeren , alvorens zich ten Principaalen voor al* noch uit te laaten, en dus met referve, om over de merites der zaake zelve (na dat de Exceptie zal zyn gedecideerd) des noods nader zyne belangens te allegeeren: als mede dat daar op vervolgends moet worden geprocedeert, en gevonnist, even als in andere zaaken , voor de Hoogstgemelde vergadering geventileerd wordende, in voege voorf. Costumier is.

Dan wat hier van zyn mooge, en zonder juist aan die Gefuppediteerde Informatien nopens den Styl en Practyk, in de Provincie van Overysfel geufeerd, te blyven hangen, of dezelve als het eenig fundament van dit geadvifeerde vast te houden, dunkt den Ondergetekenden, dat, het zy de Vrouwe van Almelo haare Exceptie by wege van eene eigentlyk gezegde Conclufie heeft moogen en moeten Introdu-

Sluiten