Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 JULY 179 S. gr

te booten inwisfelen, en hun daartoe de noodde

authorifatie te verleenen:

Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zynde, dac 'er aan deeze Vergadering geene gencW zaame redenen zyn voorgekomen, welke den R°e questrant buiten de mooglykhcid zouden hebben gefield, om voor den afloop der termyn de Numero's der toen by hem Rcquestrant vermiste kans Loten optegeevcn, ten einde voor diligent te wor den verklaard:'

Is gedecreteerd, het verzoek by voorfchreeve Requeste gedaan, te declineerea en-te wyzen van de hand.

Is geleezen eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek <refchreeven alhier den 28. der laatstafgeloopen Maan^d houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Befluit der Eerlle Kamer van het vernieti-d Vertegenwoordigend Lichaam van 22. Mey laatstleeden, deszelfs confideratien en advis, op de Requeste van Jasper Bleuland en Allard Pierfon woonende te Gouda, in qualiteit als door de Municipaliteit dier Stad aangefielde Curateuren, over de Perfoonen en Goederen van Fredrik Tablas Scharleman van Menck en Maria Blom, Echte Lieden mede woonende te Gouda voornoemd, om daarby geallegueerde redenen, verzoekende door deeze Vergadering ontheven te worden van de Pcenaliteit bepaald by het 13. Articul der Publicatie van de voormaahge provifioneele Representanten van het Volk van Holland, in dato 26. Maart 1795., betreffende den opbrengst van gemaakt Zilverwerk:

c a Ea

Sluiten