Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83ö 13 JULY 1798.

Is geleezen de Requefte van Jacobus Ligtvoet, woonende te Leyden; daarby zich beklaagende over den Raad der Gemeente dier Stad, welke hem RequeuVmt reweigerd hadtzich in het ftemregister te doen jnlchrvvtn . üit hoofde dat hy Requeftrant, zouden vuiler" in de termen van Tit. 2. Art. 13. Litt. H der Staatsregeling' verzoekende, om redenen by dezelve Requeste gemeld, de voorziening deezer Vergadering, en dat de voornoemde Raad der Gemeente, moge worden gelast, hem Requeftrant in hec Scmrcgister te doen itdchryyen:

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste en Bylaage in originali, te zenden aan het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daarop, paar bevind van zaaken, tc disponeeren.

Is geleezen de Requeste van Ary van Asfen, Weduwenaar van 'Camelia van Kralingen , en Dina Smits, Wcduve van V iet er van Kraalingen, woor pende alhier in den Hage, zyi de de eerfte Requeftrant getrouwd geweest met de Zuster van de tweede Re Queftrantes Man, en de voornoemde Dina Stolts, met den Broeder van voornoemde Cornelia van KraVingen, om daarby geallegueerde reedenen, verzoekende, dat het deeze Vergadering moge behaagen, jfe Requeftranten in zo verre van de Politique Ordonnantie des Jaars 1580, waarby het aangaan van godanig Huwelyk, ais.waar'toe de Requeftranten zyn genegen, word verboden, te dispenseren, en dat Jjct aan hun moge worden vergund, om metclkanderca jsen wettig Huwelyk aan te gaan:

Er gedecreteerd, de voorfz. Requefte in orlgina,li> te jenden aan het Gemeente Beftuur van den llnage, 'Vergadericg re dienen vfjn bericht, of de po■ li*

Sluiten