Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 JULY 1708. 513

der Colonie Surinaame, te gelasten, om, ter voldoening aan het bovengemeld Decreet der voormaalige INationaale Vergaderinge van den 1 September 1796, op des Suppliants Requeste verleend, en waarby de tegen hem Suppliant genoomen Refolutie van den 3. Maart 1706, met alle de gevolge en aankleeven van dien, inmiddels, hangende de deliberatiën der Vergadering over des Suppliants geprafenteerde Requeste gefurcheerd, den Suppliant daadelyk en onverwyld te herftellen en te laaten continueeren, in de waarneeming van zoodanige Commisfien, in welkers posfesfie de Suppliant op den voorfchreeven 3 Maart is geweest, van Agendaris of mede Agendaris van Negotiatien, of gemachtigde van geïnteresfeerdens in Hypothequen, op Plantagien in de Colonie Surinaame gevestigd, welke de Suppliant by Procuratie heeft bekoomen, mitsgaders van de daar uit geproflueerde Commisfien van Sequestratie , Curaseele of Adminiflratie, en meede bekering van en over de verbondene Plantagien, mitsgaders by proyifie af te doen al het geen, uit krachte van de voorfchreeve Refolutie van den 3. Maart 1796, tot praejuditie van den Suppliant, isondernoornen, zonder zulks op eenigtrlei pretext te vertraagen; met verderen last aan den gemelden Hove van Justitie, om de voorfchreeve provifioneele hérftélling van den Suppliant daadelyk te effectueerén , niet alleen zo dra deeze aanfchryving by hetzelve Hof zal zyn ontfangen, maar ook, zo dra dit Decreet, waar van Extract aan den Suppliant zal worden uitgereiitt, aan het meergemelde Hof van wegens den Suppliant zal zyn geëxhibeerd , fchoon de voorfchreeve aanfchryving aldaar nog niet mogt ^angekoomen of ontfangen zyn.

En

Sluiten