is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST, DEUGD, NATUUR EN VOORZIENICH. 440

tegenheid van de aankondiging des Eerften Deels , bericht. —— In dien zelfden fmaak wordt hetzelve hier

voordgezet; en ook in dit Deel is de verzamelaar

van deze, uit onderfcheidene Werken bij een gezadelde, ftukken vrij wel gedaagd. — Dertig onderfcheidene Afdeelingen vindt men hier ; — de déne is meer belangrijk , dan de andere. Dit is doorgaands het geval met dergelijke Werken. Veel hangt hier af van den verfchillenden fmaak. — Het meest belangrijk zijn ons voorgekomen de volgenden: i. frans fleurij — eene merkwaardige gefchiedenis, behelzende veel aanfpooring tot waare deugd, onwankelbare trouw, en edele dienstvaardigheid; leerzaam voor allen , vooral voor de jeugd. Frans fleur ij heeft een uitmuntend ch'araéter. 2. Samenvoeging van ongeluk en geluk in een bijzonder bef uur van Gods Voorzienigheid — met bijgevoegde leerrijke Aanmerkingen. — 4. Het voorbeeldig Huisgezin. — Wie dit leest , zal met ons wenfchen , och ! waren 'er vele zulke Edelen! — 6. Foorbeeld van eene ongehoorde vijandsliefde en verzoenlijkheid. 7. Van een rijk Arabisch Koopman, die van een' armen /laaf de kunst leerde, om gelukkig te zijn. 11. Edelmoedige weldadigheid. — 12. Voorbeeld van eerlijkheid in een ffood. 14. Fario en Valentine. — Een verfchriklijk en' ontzettend voorbeeld, wat de ijverzucht voor rampen kan berokkenen; tevens , hoe de ondeugd eindelijk aan 't licht komt. 15. G«d weet de on/chuld te redden , en de boosheid te jiraffen. — Eene treffende gebeurenis. 25. De Baron pless. Een bewijs, hoe listig een booswigt zijne bedriegerijen weet uit te voeren. — 28—30. Algemeene Aanmerkingen uit de natuurlijke gefchiedenis van den mensch. — Anderen, offchoon min belangrijk, ontfieren echter deze verzameling niet. Intusfchen vinden wij" reden, om onzen raad, in het flot onzer beöordeeling van het Eerfte Deel gegeven, te herhalen, dat, naamlijk , de Verzamelaar geene ftukken plaatze, die reeds elders gevonden worden. Zoodanigen treffen wij hier aan. Het Zestiende Stukjen, lo u ve t en zijne lodoïsca, vindt men hoofdzaaklijk reeds in het Mengelwerk

van onze Bibliotheek, Tweede Deel, Bladz. 621.

De twee volgenden, kracht des gewetens , en hebt gij misdaan, beken het — hebben wij ook reeds elders gelezen; waar? herinneren wij ons thands niet, noch lust het ons dit op te zoeken. — Tot eene proeve mag in-

WiEUWEVAD.SIBL.IV.DfiEt.NO.p. Ff tHS-