is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTUKKEN.

Iet ovek het lot van gestorven^ ki nd ére i*.

Geachte Vriend!

Schoon ik voor mij zeiven, omtrend het lot van jong geflorvene Kinderen, volkomen gerust ben , daar ik den dood van zulke pas ontlooken bloeifems der tnenschheid befchouw, als het volmaaktfte middel tot bereiking Van het eeuwig-verheven doel der Godheid, de algemeene gelukzaligheid naamlijk ; een middel, hetwelk mijri kortziend verftand niet volkomen bevat, maar welks einde, uit de menigvuldige overtuigende blijken van onüitfpreêklijke goedheid en wijsheid des Almagtigen, de rede mij doet befeffen- Schoon ik dan hierömtrend volkomen gerust ben, gevoelt zich mijn hart toch verfcheurd door medelijden met troostloos weenende Ouderen, die hiet flegts het gemis van hunne tedere lievelingen I bejammeren, maar die, door het naauwgezet vasthouI den aan gevolgtrekkingen Uit het leerftelfel der Hervorm! den, zich op de rampzaligfte wijze laten folteren; ó, : l(on ik deze troostlozen, door het affchilderen vari Gods <! onbevatbare liefde, bemoedigen! Is niet de tederfte liefde I des goedhartigften Vaders, die de wankelende treedjens van zijn magtloos kind beftuürt, én met ontferming des: zelfs noodgefchrei hoort, verre beneden de liefde vah iHem , die de behoeften Van zijne eigene fchepfelen, welken ! hij tot gelukzaligheid vormde, kent; die weet wat maaklifel zij zijn; die hen draagt en voedt, die nooit ééne lizucht nütloos afperst; die nimmer ééne traan te vergeefs doet Vloeien , maar die alle dingen mede doet .werken, om de genieting, om de gelukzaligheid van geWoelige fchepfelen Uit te breiden! Is niet de zuivere, de lineêdoogende liefde der zorgende moeder, waarmede zij iret hulploos wichtjen , dat ónder haar kloppend hart (tot de geboorte rijp Werd, dat zij met fmart baarde en inet önbefchrijfbaren wellust aan haren bnezerh zoogde, verre beneden de weldoende liefde van Hem ; dië de zwakke krachten van zijne kinderen, dië hier iu het (tof ifijp worden voor de onfterflijkheid , naar hunne behoeften) iheeft afgewoogen; die nooit het gefcbrei der ongelukki-

iV. beel.mzngblst. n9. ii, Ef geO