Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 BESCHRIJVING ÏENKR ONDEtt.3ARD-SCHE RUIS ,

aanvaardde, viel 'er eene vreeslijke gebeurenis voor. Een huis in de Rue cTEnfer ftortte gedeeltelijk in eene oude fteengroeve, die zich tagtig voet onder de plaats van dat huis bevond. De perfoonen naamlijk, dien men provifiöneel de DireBie van dit werk had toebetrouwd, meenden eene klok, welke zich onder dit gedeelte van het huis bevond , van boven te kunnen openen , ten einde die holte met oud muurwerk, aarde enz. aan te vullen. Dit ongelukkig toeval deed op eenmaal het gevaar zien , dat 'er mede verzeld kon gaan , zo men deze klokken van boven wilde openen.

De nieuwe Infpetïeur onderzocht nu, zoo veel moog» lijk, dezen onderaardfehen oord, ten einde alle maatregelen te nemen, die voor de veiligheid der Stad mogten dienftig zijn. Hij vond , onder verfcheidene kwartieren, maar vooral onder.de Rue St. Jaques, foortgelijke klokken, wier bovenfte gedeelte zich niet ver van de fteenen der ftraat bevond. Hij liet, onder dezelven, dikke muuren oprichten , en de tusfeheuruimte dier muuren met aarde , oud muurwerk enz. opvullen , dat de werklieden 'er in bragten. Al dit werk is , tot hier toe , nog zeer duurzaam. Eenige reizen flegts moest hij deze klokken van boven openen, en dan nam hij telkens zulke maatregelen , dat 'er geen ongeluk plaats vinden kon. Bij het onderzoek dier onderaardfche gewelven bevond men , dat 'er , reeds vroeger , pijlaren waren opgericht , maar dat men daarbij in het minst niet in acht had genomen, of daar boven gebouwen, tuinen, plaatfen of ftraaten gelegen waren. Zoo waren 'er menigmaal zeer vaste pijlaren , onder eenen tuin , opgericht, terwijl 'er groote gebouwen ftonden boven eene ledige ruimte, of fomwijlen boven een' hoop bij een geworpene aarde. Men kon dus niet eer naar zeker plan , in deze zaak , te werk gaan , tot dat allengs, door eene menigte ontworpene. fchetfen, de onderaardfche gewelven genoegzaam bekend werden. Maar de Infpetïeur begreep nu ook, dat hij zich vooral moest bepalen, om de ftraaten zoo wel, als de openlijke plaatfen en gebouwen, veilig te maken; terwijl echter, hetgene 'er onder bijzondere huizen te doen viel, door de eigenaars zeiven moest betaald worden. Hij begreep verder, dat men, met den tijd, bedenking zou koesteren omtrend de vastheid van het werk, naardien het zoo diep onder den grond was, ja dat men misfchien

Sluiten