Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELKEN ZICH AAN DE 0PV. HUNN. KINDEREN, ENZ. 5*5

baart zich wederom de onnatuurlijke zucht van vele Ouderen , om zich aan den last der opvoedinge zoo veel mooglijk te onttrekken. Het kind wordt ter Schoole beftekf maar te gelijk zooverre van het ouderlijke huis verwijderd, als deszelfs jaaren maar eenigzins gehengen. Zoo lang de tijd, om het kind naa eene andere plaats fe zenden, nog niet met voeglijkbeid daar is , wordt heweïve in de woonplaats der Ouderen bij eenen Meester of Matres in de halve zo niet in de geheele kost gedaan , opdat men toch in het ouderlijke huis en aan de tafel, door het gefnap en de vertellingen van zu.ke kleinigheden,-als de kinderen op dien tijd gewoon zijn voord te brengen, niet geftoord zou worden. En wanneer het kind des avonds te huis komt dan ftrek het tot gezelfchap voor meiden en knechts, terwijhet onmooglijk in de ouderlijke kamer langer geduld kan worden§ dan om zijne groete afteleggen. Dus doende krijgen de kinderen wederom geen ander voorbeeld, dan dat van menfchen, wier verkeering, zo zij al niet gevaarlijk is voor het jeugdige hart, ten £inftejebeel onberekend en ongefchikt is, om voor de kinderen van

'Tomen' dïn vervolgends de jaaren, in welke» men ^ door de verkiezing van een afgelegen Kostfchool, (en hoe verder zulks gelegen is , hoe grooter de roem van hetzelve wordt opgegeven,) van de Kinderen.kan verwijderen , ook dan verkiezen de Ouderen, wier onverfchilligheid en gedrag omtrend hunne Kinderen vyij hier afteekenen , daadlijk zoodanige plaats ter Schoole voor hunne Kinderen, en verwijderen dezelven alzoo meer en meer van hunne tegenwoordigheid, tot dat de runderen in den kring der groote wereld overgebragt, zich zeiven nu ook natuurlijk verwijderen van den ommegang en de verkeering met Ouderen, die zij nimmer recht hebben mogen leeren kennen, en wier vermaningen hun dus niet zeer ter harte gaan.

Zie daar nu eene fchets van het onbegrijplijk gedrag van vele Ouderen in en omtrend de opvoeding hunner

Kinderen. ... . •

Welken zijn nu de gevolgen, die uit zoodanige verkeerde handelwijze natuurlijk moeten voordvloeieiW _ Vooreerst is het ontegenzeglijk, en wordt het als uit den aart der zake van zeiven bewezen, dat Kinderen, welken door de Moeder zelve niet zijn gezoogd en opge-

Sluiten