Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

êm SCHETS VAN ÖET GEDRAC DIER OÜDERÈrl

gekweekt geworden, minder genegenheid en liefde voor dezelve betoonen en gevoelen, dan de zulken, welken het tegendeel hebben ondervonden. De gehechtheid van bet teder wicht voor haar, van Welke het zijn voedfel ontvangt, de genegenheid * welke het aan eene vreemde Voedfter, boven zijne moeder in dat geval betoont, bewijzen zulks ten volle. Hoe gevoelig moet niet het hart van eene Moeder geroerd en getroffen worden , Wanneer zij ziet, dat haar Kind zulk eene verkeerde keuze doet, waarvan zij alleen de oorzaak is? — Kan immer het grootfte vermaak, dat in de wereld is/opwegen tegen het gemis van die tederheid, welke eene gevoelige Moeder van haren Zuigeling ontvangen zal? Is dit niet eene verbindtenis verfcheuren, die de natuur zelve gemaakt heeft? ó Dat alle zulke onnatuurlijke Ouders, welken hier het vermaak der wereld, boven hunnen pligt ftellen, zich te binnen brengen, van welk onwaardeerbaar genoegen zij zich moedwillig berooven.

Verder: Indien de opkweeking van de Kinderen gefchiedt buiten toezicht der Ouderen, dan kunnen de laatstgemelden nimmer deelgenooten zijn van het genoegen, hetwelk ieder in die betrekking moet gevoelen, bij de voordeelige opwasfing en groeijing zijner Kinderen. Dan ontbeeren zij ook het vermogen, om daaraan het hunne te kunnen toebrengen , hetwelk op zich zeiven een wezenlijk voordeel is. De vorderingen in krachtenen vermogens, welkende Kinderen allengskens ontkenen, en die voor rechtfehapene Ouders zoo treffend zijn jj kunnen het ontaarte hart van zulke onverfchilligen nooit verblijden. Nooit kan eene dergelijke Moeder zich verheugen in de vorderingen, welken zij aan haren Zuigeling befpeurt, nooit kan zij dezelven aanzien, als de belooning voor de zorgen, door haar hefteed. En wanneer men nu verder in overweeging neemt de gevaaren, welken het Kind bij eene opkweeking van vreemden te wachten heeft ; vooral die , welken den Zuigeling bij zijne opkweeking door een ligtvaardig en belmetlijk vrouwsperfoon kunnen treffen, en die hetzelve tot in den hoogften ouderdom (zo die al in zulken toeftand bereikbaar is) kan ondervinden , dan immers is het gedrag van zulke onnatuurlijke Ouders ten hoogfte verderflijk voor het belang niet alleen van hun eigen kroost, maar ook voor dat der geheele Maatfchappij , als welke door zulke ontaarte handelwijze

be«

Sluiten