Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-4 A. fokke, simonsz.

donderen gewaagd hebben?" Ons andwoord fc Neen! Maar daar deze gebeurenis voor ons geboekt h om

over "l h«(ïfereZen dT- r^en Heer der Nntuur,' d e ïnnhnA a gcrch.aPe"e gebied voert , te doen eerbiedigen LrJ drTSn m ****** even min als van den val der Cn'V ^Iding gemaak£ moeten morden.-. •S w f fC V00rval aIleenliik historiesch , en, vol" Êf?, 1 Verhaal van Josephus, tacitus en anderen „ befchreeven; en wel bepaaldelijk met -voordag om het Z „ wijde met met het ongewijde te vermengen." £e 'er ni.r LZ°0:,D0Ch ,°°k hier Seldt de Aanmerking,' dat het vers h t P ri°mt',bl] Wdke gewiJde of ongewijde Sehrijl meer ,™ voorkomt. Genoeg dat het voor hun, die meer ltaat meenen te moeten maken op de Gewilde Boeken der Hebreeën dan op josephus of tacitus eene Gods d.enftige waarheid leert, en dus te eerbiedvvaarlür 1 0m in e" danrdoor in gevaar'gXag" el£ v^tfrc? «"gewijde laken en beu-

me k Fv n.h«.b']^loo , die hier verhandeld worden , vergingzoeft i? ^ £"gene ' waar in F" ziine verdedin amlfik AP \ 'f h« bewi's teSen hem uitmaakt: dat hij, naamlijk, de geheele gebeurenis tot het menschlijke verlaag ' en als een gewrocht van de oude wijsheid der Egyptenaren

hifin'edir7°OTdn ',Va" fijnC G0C^larii' doet S Dat4i] in du zijn Boek van geene Wonderen, van geeneu Goddeltjken Last en Almagt moest gewagen dit ziïïT wii „tf maakt met hem eens; °maar juist da^Jm Voegde het glheele voorval met m zijn beftek. Veel beter zou (onzes erafhtenS 1 ZlZl va\Endor> ]»er eene figuur gemaakt hebben ondei de Arabesque figuuren, die F. voorhad te malen

Wij ontkennen hiermede echter niet, dat, hetgene bii gekgenhe,d dezer gebeurenis van de verrichtingen gde• EgUifche Wijzen bij ons gemeenlijk Tovenaars genoemd, gemeld hT&JS h« wanftaltige Volksgevoelen, wegens tóver en het Kwaade Wezen, hetwelk het bijgeloof voor den bewerker daarvan gehouden heeft, voedfel gegeven hebbe Si beweeren, dat het dit voedfel niet uit F. josephus o"i

l"S>™Z?A\ërij(k?0!km ^'Hebreeën getrokken heb! J:a a ,, d derhaIven> mdien hij die gewijde Boeken ter' zijde ftelde met dit gehede ,J . e dom, m de behandeling daarvan kon tot zijn oogmerk van geen nut zijn dewijl het bijgeloof zich in dezen niet op het verhaal™ Één der eerstgenoemde Schrijvers , maar op dat van mos es grondt. Daarbij, is het geheel wat anders, het wangevoelen

h gewiide0ntote fi?" e" tC gaM • en waffiS."

ken Zendeling v, onSewiJde te verlagen , en den GodlijPHuf in £ MV\S> °? ugeZag van tacitus 'of joseEgVDtifchë S Ambts7,emcht'ngen gelijk te ftellen met de tgyptilche Tovenaars. Wanneer het eerfte zonder het laatfte

niet

Sluiten