Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V er KL a ring VAN G E N. XX: i(J. $

ring moet de 1 niet alleen voor flfr^J wegvallen, maar ook voor fl?j? ; cn boven dien mogt men hier wel zeggen : een loopend ,'paard behoeft geenc fpooren ; waartoe behoefde hij sara het zoo angftig in te fcherpen, dat zij deze gebeurenis, met alle omïtandighéden, vooral aan hare flayen en llavinnen, vertellen mogt? Lag 'er AiiiMELEcii misfehien meer dan sara aan gelegen, dat de eigenlijke waarheid van dit voorval werd bekend gemaakt? Moest aeimelech misfehien duchten, dat S a r a de Gefcliiedenis , tot haar eigen nadeel , zoo verhalen zou , als of hij ze waarlijk had aangeraakt "? Zeker niet! en nogthands moest abimelech , volgends de verklaring van miciiaI;lis en rosenmullEr , dus gedacht hebben. Niet zonder reden, meen ik, zeg ik derhal ven ook deze verklaring vaarwel, terwijl ik eene andere, gedeeltelijk nieuwe, ga voorflaau.

Men heeftj tot hier toe menigmaal, eenen zeer karakteristieken trek in dit moeilijk vers, over het hoofd gezien , en ook daardoor ongetwijfeld den waaren zin van hetzelve gemist. Abimelech zegt naamlijk tot sara, hij hebbe haren broeder (^'nN.1/) duizend Zilverlingen

gegeven, eil niet haren man, gelijk hij zich toch, vooral in het tegenwoordig geval, had behooren uit te drukken , zo hij niet, met opzet , de uitdrukking broeder behouden had. in deze zegswijze naamlijk ligt eensdeels , gelijk ook onze Kantteekenaars hebben aangemerkt , een bedekt verwijt, dat a e i ai e l'e c h sara doet wegens haar leugenachtig voorgeven, dat abraham haar broeder ware; anderdeels zal dezelve, in zeker opzicht , eene tcgcnftelling wezen van het laatfte woord firOJ. Dit woord leid ik , met michaclis

af van fp3, maar ik hecht 'er eene andere beteekenis

aan, dan hij; hij geeft 'er eenen zin aan, die enkel op het gezag der Zeventig Taaismannen gegrond is, maarik neem de beteekenis aan , die ÜDJ in het Arabisch

alleen, en bijkans uitfluitender wijze heeft, naamlijk uxorem ditxit en nupfit, marïto juneïa fuh; tot deze bron • A 2 heb-1

Sluiten