is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1?8 aan belhart, bij het naderende finksterf.

denkingskraeht bezig; die dag toch, waar op jacobs nakroost de plcgtige, de zinlijke herhaling van de zedenlijke wetten, die diep in het menschlijk gevoel gegra-> veerd zijn , met dankbaarheid vierde; die dag is voor de Christenen eeuwig, eeuwig gedenkwaardig: want op denzelven werd geheel de menschlijke natuur vatbaar voor de zaligde verlichting; alle dwalingen werden van hunne kracht beroofd, en de waarheid, zoo eenvoudig, zoo Godlijk, verëenigde zich volkomen met het gezond menfchenverftand. Laten de beflrijders van den Godsdienst der Christenen de gefchiedenis van onzen eeuwig geze-* , genden Zaligmaker zoeken te vervalfchen; laten zij, op het bloedende Golgotha , ftruikelen, of zich ftooten aan de, door Serafijnen geopende, grafrots; maar alle hunne drogredenen verdwijnen, als nietige fchaduwen, voor het getuigenis der onderfcheidene volken, in wier midden de leer van jesus werd verkondigd, nadat, op der Jooden Pinkfterfeest, de Predikers der waarheid , de Predikers van jesus eenvoudige zedenleer, zoendood , en verheerlijking, door Gods Geest bezield, iu alle bekende, talen , zielenvrede en eeuwige zaligheid het menschdom aanboden. De lage trotsheid van valfche wijsgecren , die den Christlijkên Godsdienst, alleen volgends aangenomene leerftelfels van afzonderlijke Gcnootfchappen ,. bcöordeelen ; ja die lasteren hetgene zij niet kennen, of befpotten, hetgene ver boven hun dartel vernuft verheven is ; de lage trotsheid van zulke waanwijzen verzinkt bi) de wonderdadige bezieling der Apostelen; eene bezieling voor de zintuigen verftaanbaar, en voor het verftand volkomen overtuigend. Nimmer zijn de Belijders van deze gebeurenis gelogenftraft ; de uitftorting van den Heiligen Geest wekte bewondering cn ontzag, bij alle de faamgefchaarde Jooden, en vormde drie duizend Godsdicnftige Feestelingen, die, volgends moses wet, den Pinkfterdag vierden, tot heilbegeerige Christenen , die door den Doop tot het ontvangen van zondenvergiffenis en heiligmaking werden ingeweid. Met reine verrukking verbeid ik ook nu, na yigtiien afgelopene Eeuwen, op nieuw, den blijden morgen van dien dag, door de geheele Christenheid afgezonderd, om de uitbreiding van' het zalig Euangelium te vieren. En gij , lang verheerlijkte Apostelen ! gij die de kroon der overwinning hebt ontvangen, en met jesus, de eerfte, de. voornaamfte der verheerlijking, de menschlijke lotgevallen^